ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ISO

EnviDawn

Ευρωπαϊκά προγράμματα

European projects

Η εταιρία Envidawn αναλαμβάνει την σύνταξη προτάσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει την διαχείριση των προγραμμάτων αυτών μετά την έγκρισή τους, καθώς και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων/μελετών που τυχών συμπεριλαμβάνονται.