ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ISO

EnviDawn

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο
ISO 14001:2004
και τον Κανονισμό 761/2001/ΕΟΚ (ΕΜΑ
S II)

Οι βασικοί στόχοι των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι:

  • η συμμόρφωση της επιχείρησης με την ισχύουσα Νομοθεσία που διέπει τις δραστηριότητές της, τις υπηρεσίες της ή τα προϊόντα της και

  • ο έλεγχος των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης αναφορικά με το περιβάλλον μέσω των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων που έχει ορίσει στα πλαίσια ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζεται αφενός η προστασία και η αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και η συμμόρφωση με την νομοθεσία προς αποφυγή προστίμων και αφετέρου η επίτευξη βασικών κοινωνικών και οικονομικών στόχων με την ορθολογιστική κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων.