ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ISO

EnviDawn

ISO 9001:2008
Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας {ΣΔΠ} μπορεί να εφαρμοστεί  σε όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως δραστηριότητας ή μεγέθους. Διευκρινίζοντας περαιτέρω, ο όρος ποιότητα περιλαμβάνει όχι μόνο την ποιότητα ενός προϊόντος ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών μιας εταιρίας όπως είναι για παράδειγμα η συνέπεια ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών για την πλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ίδια την εταιρεία που το εφαρμόζει ή από τρίτους (όπως οι Οργανισμοί πιστοποίησης, οι προμηθευτές) ως εργαλείο για τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη, της Νομοθεσίας ή της ίδιας της εταιρείας.

  

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, εξασφαλίζει:

  • Την κατανόηση και την ικανοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων
  • Την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών με ταυτόχρονο εντοπισμό των δυσλειτουργιών και διόρθωση αυτών.
  • Τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως
  • Την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και επιτυχία αυτής.
Συνοψίζοντας όταν εφαρμόζεται επιτυχώς ένα τέτοιο σύστημα, η υπηρεσία ή το προϊόν βελτιώνεται, η ικανοποίηση των πελατών αυξάνεται και συνεπώς αυξάνονται και οι πωλήσεις προσφέροντας μια πιο υγιή οικονομικά επιχείρηση.