ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ISO

      

EnviDawn

Νομοθεσία

 

I.            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

 

1.      Νόμος  1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/16-10-1986)      Για την προστασία του περιβάλλοντος   …. Τροποποιήθηκε από: Ν. 3010/02, (91/Α/25.4.02),  Ν. 3536/07, (42/Α/23.2.07) και Ν. 4042/12, (24/Α/13.2.12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

     

 

2.      Νόμος 2242/1994 (ΦΕΚ 162Α/3-10-1994)

      Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

 

3.      Νόμος 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-4-2002)

      Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.    …. Καταργεί: Ν. 1561/85, (ΦΕΚ 148/Β/6.9.85) και τον Ν. 1515/85, (ΦΕΚ 18/Α/18.2.85)  Τροποποιήθηκε από:  Ν. 3897/10, (208/Α/10.12.10) 

 

4.      Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209Α_11- Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος

 

5.      Υ.Α. 1958/2012 ΦΕΚ 21Β_12- Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)

 

 

6.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/20-3-2003)

      Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και  Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνηση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες και 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91)  …. Σχετική εγκύκλιος Εγκ. οικ 117266/03

 

7.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 1726/2003 (ΦΕΚ 552Β/8-5-2003)

      Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσια της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας    

 

8.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/29-9-2003)

      Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων  σύμφωνα με την παράγραφο 2 του αρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του Ν. 3010/2002   …. Καταργεί την: Υ.Α. 75308/5512/90, (691/Β/2.11.90)

 

9.       Κοινή Υπουργική Απόφαση 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087Β/5-8-2003)

      Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα  ….Συμπληρώθηκε από:  Υ.Α. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ. 18018/11, (2132/Β/23.9.11), Υ.Α. οικ. 14016/953/Φ.15/09, (2044/Β/23.9.09) και Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ. 19500/04, (1671/Β/11.11.04)  Καταργήθηκε από:  Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ. 15/12, (1048/Β/4.4.12)

 

10.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678Β/25-10-90)

      Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπες συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986   …. Τροποποιήθηκε από την: Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/02, (1022/Β/5.8.02) , την Υ.Α. οικ. 84230/96, (906/Β/24.9.96) , την Υ.Α. 30557/96, (136/Β/6.3.96)  και την Υ.Α. 1661/94, (786/Β/20.10.94)

 

11.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 1661/1994 (ΦΕΚ 786Β/20-10-1994)

      Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ` αριθμόν 69269/5387 Κοινής Απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Τουρισμού   ….

 

 

12.  Εγκύκλιος οικ. 117266/27-5-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ)

      Εφαρμογή των διατάξεων του αρθρου 12 παρ. 3 της ΚΥΑ Η.Π 11014/703/Φ/104/ΦΕΚ332/Β/2003 όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης (εκπομπών και αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του άρθρου ΙΙ (5) του παραρτήματος 5 (II) της υπ` αριθμ. Η.Π 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β΄ 1022)

 

 

II.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ

 

 

1.      Νόμος 1739/1987 (ΦΕΚ 201Α/20-11-1987)

      Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις

 

2.      Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/9-12-2003)

      Προστασία και διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτοβρίου 2000

 

3.      Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 893Β/11-7-2001) (892)        «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου του 1998   …. Τροποποιήθηκε από: Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/07, (630/Β/26.4.07) και Υ.Α. Δ.ΥΓ2/5932/06, (141/Β/7.2.06)

 

4.      Προεδρικό Διάταγμα 55/1998 (ΦΕΚ 58Α/20-3-1998)

      Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

 

5.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997)

      Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων   …. Τροποποιήθηκε από: Υ.Α. 19661/1982/99, (1811/Β/29.9.99) και Υ.Α. 48392/939/2002, (405/Β/3.4.2002)

 

6.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β/29-9-1999)

      Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β΄ 192) – Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση ατικών λυμάτων σύμφωνα με το αρθρο  5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής   …. Συμπληρώθηκε από την: Υ.Α. 48392/939/02, (405/Β/3.4.02)

 

 

7.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405Β/3-4-2002)

      Συμπλήρωση της 19661/1982/1999 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης ... κ.λ.π.(Β΄ 192). Κατάλογος ευαίσθητών περιοχών για την διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής (Β΄ 1811) και ειδικότερα του αρθρου 2 (παρ.Β) αυτής

 

 

8.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438Β/3-7-1986)

      Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών», μέθοδοι μέτρησης, σύχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες των Ευρωπαικών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ    …. Τροποποιήθηκε από την: Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07)

 

9.      Προεδρικό Διάταγμα 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/6-10-1981)

      Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και απόθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει  …. Τροποποιήθηκε από:  Υ.Α. 69269/5387/90, (678/Β/25.10.90)  Καταργήθε από:  Ν. 1650/86, (160/Α/16.10.86)

 

 

10.   Κοινή Υπουργική Απόφαση Ε1β. 221/1965 (ΦΕΚ 138Β/24-2-1965)

       Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων   …. Τροποποιήθηκε από: Υ.Α. Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/08, (2089/Β/9.10.08) , Υ.Α. Γ4/1305/74, (801/Β/9.8.74) και Υ.Α. Γ1/17831/71, (986/Β/10.12.71)  Καταργήθηκε από:  Ν. 4042/12, (24/Α/13.2.12)

 

 

 

III.                        ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

1.      Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001)

      Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ιδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις    …. Τροποποιήθηκε από: Υ.Α. 9268/469/07, (286/Β/2.3.07) και Ν. 3854/10, (94/Α/23.6.10)

 

2.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 106453/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-2003)

      Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ. – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»  ….  Τροποποιήθηκε από:  Υ.Α. 118019/09, (634/Β/6.4.09)

 

3.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 105857/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-2003)

      Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

4.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003)

      Μέτρα και Όροι για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης  ….  Τροποποιήθηκε από:  Ν. 4042/12, (24/Α/13.2.12)

 

5.      Εγκύκλιος 123067/10-2-2004 (ΥΠΕΧΩΔΕ)

      Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων

 

6.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997)

      Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

 

7.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002)

      Μέτρα και Όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων  ….  Τροποποιήθηκε από:  Υ.Α. 28745/895/Ε103/2013, (ΦΕΚ 1104/Β/2.5.2013)

 

8.      Κοινη Υπουργική Απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419Β/1-10-2003)

      Μέτρα και Όροι για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες  ….  Τροποποιήθηκε από:   Ν. 4042/12, (24/Α/13.2.12)  Καταργήθηκε από:  Υ.Α. οικ. 146163/2012, (1537/Β/8.5.2012) 

 

9.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712Β/11-6-2002)

      Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίων   …. Αντικαταστάθηκε από: Υ.Α. 8111.41/09/09, (412/Β/6.3.09)

 

10.  Προεδρικό Διάταγμα 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004)

      Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β΄ 40) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»

 

11.  Προεδρικό Διάταγμα 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/5-3-2004)

      Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών και οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική τους διαχείριση

 

12.  Προεδρικό Διάταγμα 115/2004 (ΦΕΚ 80Α/5-3-2004)

      Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικης απόφασης  «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης  κ.λ.π.» (Β΄ 963)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»

 

13.  Προεδρικό Διάταγμα 116/2004 (ΦΕΚ 81Α/5-3-2004)

      Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτικη διαχείριση των οχηματων στο ΄τελος του κύκλου ζωης τους, των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000  ….  Τροποποιήθηκε από:  Υ.Α. 15540/548/Ε103/12, (945/Β/27.3.12)

 

14.   Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/5-3-2004)

      Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96  «σχετικά με τα απόβλητά ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003  Ο τίτλος του π.δ. 117/2004 αντικαθίσταται με το άρθρο 19 του π.δ. 114/2013 (ΦΕΚ 147/Α/17.6.2013) ως εξής:  Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 …. Τροποποιήθηκε από: Π.Δ. 15/06, (12/Α/3.2.06), Υ.Α. οικ. 133480/2011, (ΦΕΚ 2711/Β/15.11.2011) και Π.Δ. 114/2013, (ΦΕΚ 147/Α/17.6.2013)

 

15.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641Β/7-8-1991)

      Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στην γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων

 

 

 

 

IV.                       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 

1.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604Β/18-7-1997)

      Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων   …. Καταργήθηκε από: Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06, (383/Β/28.3.06)

 

2.       Κοινή Υπουργική Απόφαση 2487/455/1999 (ΦΕΚ 196Β/8-3-1999)

      Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων   …. Καταργήθηκε από: Υ.Α. 22912/1117/05, (759/Β/6.6.05)

 

3.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 7589//731/2000 (ΦΕΚ 514Β/11-4-2000)

      Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των πολύχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)

 

4.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 18083/1098Ε. 103/2003 (ΦΕΚ 606Β/15-5-2003)

      Σχέδια διάθεσης / απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCB – Γενικές κατευθύνσεις για την συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων με PCB, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β΄ 514)

 

5.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 4859/726/2001 (ΦΕΚ 253Β/9-3-2001)

      Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976   …. Τροποποιήθηκε από: Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07)

 

6.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 18186/271/1988 (ΦΕΚ 126Β/3-3-1988)

      Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.

 

7.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 55648/2210/1991 (ΦΕΚ 323Β/13-5-1991)

      Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και    ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.   …. Συμπληρώθηκε από: Υ.Α. 90461/2193/94, (843/Β/11.11.94)

 

8.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 90461/2193/1994 (ΦΕΚ 843Β/11-11-1994)

      Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ` αρ. 55648/2210/1991 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα» (Β΄ 323)

 

9.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 72751/3054/1985 (ΦΕΚ 665Β/1-11-1985)

      Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 20-3-1978 και 6-4-1976 ….  Καταργήθηκε από:  Υ.Α Η.Π. 13588/725/06, (383/Β/28.3.06)

 

10.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 26857/553/1988 (196Β/6-4-1988)

      Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις   ορισμένων επικίνδυνων ουσιών  ….  Τροποποιήθηκε από:  Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07)

 

11.  Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 144/1987 (ΦΕΚ 197Α/11-11/1987)

      Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από την ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σε αυτό και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποιότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)

 

12.  Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 73/1990 (ΦΕΚ 90Α/11-7-1990)

      Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο I του Παραρτήματος Α του «άρθρου 6 της υπ` αρ.144/2-11-1987 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄197/1987)   …. Τροποποιήθηκε από: Π.Υ.Σ. 255/94, (123/Α/21.7.94)

 

13.  Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 255/1994 (ΦΕΚ 123Α/21-7-1994)

      Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 6 της υπ` αρ. 73/29-6-1990 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου  «Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών» που υπάγονται στον κατάλογο I του Παραρτήματος Α του «άρθρου 6 της υπ` αρ. 144/2-11-1987 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 197/1987)

 

14.  Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2/2001 (ΦΕΚ 15Α/2-2-2001)

      Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνών ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976   …. Τροποποιήθηκε από: Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07)  και Υ.Α. 50388/2704/Ε103/03, (1866/Β/12.12.03)

 

15.  Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ 1866Β/12-12-2003)

      Τροποποίηση και συμπλήρωση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 2/1-2-2001 «Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α΄ 15)» 

 

16.  Υ.Α. 8668/2007 - Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υπ αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων….κ.λπ» (Β 791)

 

 

 

V.       ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

 

1.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 3277/209/2000 (ΦΕΚ 180Β/17-2-2000)

      Καθορισμός γενικών αρχών και αρμόδιων υπηρεσιών, για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος  ….  Καταργήθηκε από:  Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/11, (488/Β/30.3.11)

 

2.      Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 34/2002 (ΦΕΚ 125Α/5-6-2002)

      Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου  ….  Καταργήθηκε από:  Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/11, (488/Β/30.3.11)

 

3.      Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 98/1987 (ΦΕΚ 135Α/28-7-1987)

      Οριακή τιμή ποιότητας της ατμόσφαιρας σε μόλυβδο   …. Καταργήθηκε από: Π.Υ.Σ. 34/02, (125/Α/5.6.02)  και τροποποιήθηκε από: Π.Υ.Σ. 25/88, (52/Α/22.3.88)

 

4.      Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 98/1987 (ΦΕΚ 135Α/28-7-1987)

      Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θειου και αιωρούμενα σωματίδια   …. Καταργήθηκε από: Π.Υ.Σ. 34/02, (125/Α/5.6.02)  και τροποποιήθηκε από: Π.Υ.Σ. 25/88, (52/Α/22.3.88)

 

5.      Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 25/1988 (ΦΕΚ 52Α/22-3-1988)

      Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του αζώτου και τροποποίησή των με αρ. 98 και 99/10-7-1987 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου   …. Καταργήθηκε από: Π.Υ.Σ. 34/02, (125/Α/5.6.02)

 

6.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405Β/27-2-2004)

      Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα  ….  Καταργήθηκε από:  Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/11, (488/Β/30.3.11)

 

7.      Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου5/2003 (ΦΕΚ 58Α/5-3-2003)

      Έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (2000-2010) σύμφωνα με το άρθρο 3 (παράγραφος 3) του Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ Α΄ 117)

 

8.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832Β/2-7-2002)

      Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών  πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στην χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις   …. Τροποποιήθηκε από: Υ.Α. 437/2005/06, (1641/Β/8.11.06) και Καταργείται από την:  Υ.Α 36060/1155/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013)

 

9.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 58751/2370/1993 (ΦΕΚ 264Β/15-4-1993)

      Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης   …. Τροποποιήθηκε από: Υ.Α. οικ. 76802/1033/96, (596/Β/19.7.96) Καταργήθηκε από την:  Υ.Α Η.Π. 29457/1511/05, (992/Β/14.7.05)

 

10.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 76802/1033/1996 (ΦΕΚ 596Β/19-7-1996)

      Τροποποίηση και συμπλήρωση της 58751/2370/1993 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης  (Β΄ 264)»   …. Καταργήθηκε από την: Υ.Α Η.Π. 29457/1511/05 (992/Β/14.7.05)

 

11.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264Β/15-4-1993)

      Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντήζελ ή αέριο

 

12.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 11535/1993 (ΦΕΚ 328Β/6-5-1993)

      Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης

 

13.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993)

      Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού  ….  Καταργήθηκε από:  Υ.Α. Αριθ. πρωτ. οικ.: 189533/2011, (2654/Β/9.11.2011)

 

 

 

VI.           ΘΟΡΥΒΟΣ

 

1.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003)

      Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους  ….  Τροποποιήθηκε από:  Υ.Α. Η.Π. 9272/471/07, (286/Β/2.3.07)

 

2.      Π.Δ. 149/2006 ΦΕΚ 159Α_06 - Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ

 

3.      Υ.Α. οικ. 211773/2012 ΦΕΚ 1367Β_12 - Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις

 

 

4.      Κοινή Υπουργική Απόφαση 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751Β/18-10-1988)

      Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών  ….Τροποποιήθηκε από:  Υ.Α. 10399Φ5.3/361/91, (359/Β/28.5.91)

 

 

 

VII. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 

1.      Νόμος 1751/1988 (ΦΕΚ 26Α/9-2-1988)

      Κύρωση Πρωτοκόλλου τροποιητικού της σύμβασης Ραμσάιρ 1971 για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υγροβιοτόπων

 

2.      Προστασία της φύσης, της χλωρίδας και της πανίδας

 

 

3.      Νόμος 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α/7-10-1999)

      Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (άρθρα 15, 16, 17 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α))

 

4.      Εθνική νομοθεσία και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης Cites