ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ISO

EnviDawn

Αδειοδότηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

  • Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  • Περιβαλλοντική Έκθεση

 • Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

 • Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων

 • Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων

 • Εγγραφή στο Μητρώο Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 • Άδεια Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων

 • Διαχειριστικό Σχέδιο Επικίνδυνων και μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

 • Μελέτη Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων