ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ISO

EnviDawn

Αδειοδότηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
   • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

   • Γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)

   • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  • Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

  • Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων

  • Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) του Υ.ΠΕ.Ν.

  • Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του Ε.Ο.ΑΝ