ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ISO

EnviDawn

1. Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων

Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών τα οποία έχουν απορριφθεί, και η μετατροπή του σε πρώτη ύλη με σκοπό την δημιουργία νέων προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται την κατανάλωση πρώτων υλών και η χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης "recyclables" ή "recyclates", μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών.

Η εναλλακτική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στην Ελλάδα βασίζεται στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων όπως αυτή απεικονίζεται στην παρακάτω πυραμίδα. Όσο υψηλότερα βρίσκεται μια επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων τόσο περισσότερο επιθυμητή είναι.

Η βασική λογική της στρατηγικής είναι ότι τα απόβλητα δεν αποτελούν ένα άχρηστο βάρος αλλά έναν πολύτιμο πόρο που, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να δώσει πολλαπλά οφέλη. Αυτός είναι ο λόγος που η απόρριψή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να είναι η τελευταία διαθέσιμη επιλογή. Από την άλλη, κάθε επεξεργασία των αποβλήτων, όσο περιβαλλοντικά φιλική και αν είναι, καταναλώνει ενέργεια και πόρους, καταλήγοντας στο ότι η πρόληψη από την παραγωγή αποβλήτων δίνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα ενώ κατεβαίνοντας στην πυραμίδα αυξάνεται το περιβαλλοντικό κόστος. (πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης)

 

 

Πυραμίδα προτεραιότητας διαχείρισης των αποβλήτων: Η πυραμίδα διαχείρισης αποβλήτων αποτυπώνεται στην Θεματική Στρατηγική της Ε.Ε. για την Πρόληψη και την Ανακύκλωση των Αποβλήτων που έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία με τον νόμο 4042/2012.

 

  

  

  

    

Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράγεται ποτέ! Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στον σχεδιασμό της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων. Ένα βασικό εργαλείο είναι ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων ώστε να χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένες πρώτες ύλες και η εκπαίδευση των καταναλωτών στην αγορά προϊόντων με λιγότερη συσκευασία. Παραδείγματα πρόληψης είναι η κομποστοποίηση υλικών κουζίνας, η αποφυγή λήψης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας κ.α. (πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης)

 

    

  

 

   

  

   

   

   

Η επανάχρηση περιλαμβάνει την επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων και συστατικών. Η επανάχρηση επίπλων και ρούχων που διαφορετικά θα απορρίπτονταν έχει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη (πέρα από τα περιβαλλοντικά) καθώς δημιουργεί θέσεις εργασίας και προσφέρει αγαθά σε πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν. Παραδείγματα επανάχρησης είναι το γέμισμα των μελανοδοχείων εκτυπωτών, η επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η μεταποίηση παλιών ρούχων, η ανακαίνιση επίπλων κ.α. (πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης)

 

    

  

  

  

     

   

    

     

 

 

Τα περισσότερα από τα απορρίμματα που πετάμε ανακυκλώνονται. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά 22 συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης για ένα μεγάλο εύρος προϊόντων.

Με την ανακύκλωση εξοικονομούνται πολύτιμες πρώτες ύλες που διαφορετικά εισάγονται, συχνά με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Η ανακύκλωση απαιτεί την ευθύνη του παραγωγού για το προϊόν που παράγει αλλά και  την υπευθυνότητα του πολίτη για το διαχωρισμό των αποβλήτων και την απόρριψή/παράδοση τους στους αντίστοιχους κάδους/ αποδέκτες ανάλογα με το είδος τους.

Το 2015 υπήρξε μία επιτυχημένη χρονιά καθώς, παρά τις δυσκολίες της οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)  όχι μόνο συνέχισε τη δυναμική της πορεία αλλά πρώτη φορά μετά το 2009,  σημειώθηκε αύξηση κατά 10% των συνολικών ποσοτήτων των υλικών συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν, παρόλο που τα απόβλητα συσκευασίας στη χώρα μειώθηκαν ακόμα μια χρονιά κυρίως εξαιτίας της πτωτικής πορείας της κατανάλωσης. (Πηγη: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), ετήσια έκθεση 2015) (πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης)

     

  

   

 

  

   

 

Η ανάκτηση αφορά κυρίως την αποτέφρωση των αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρισμού, ατμού και θέρμανσης για οικιακή χρήση. Η διαδικασία αυτή, αν δεν γίνει σωστά, εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και για αυτό πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Η αποτέφρωση αποβλήτων για την ανάκτηση ενέργειας είναι χαμηλά στις προτεραιότητες για τη διαχείριση των αποβλήτων γι' αυτό τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. προτρέπονται να χρησιμοποιούν πρακτικές πιο ψηλά στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων. (πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης)

  

  

  

 

  

  

  

   

Η απόρριψη σε χώρους υγειονομικής ταφής είναι η τελευταία λύση στην ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων. Από την ταφή τους παράγεται το μεθάνιο, ένα πανίσχυρο αέριο του θερμοκηπίου. Η αποσύνθεση των αποβλήτων απελευθερώνει επικίνδυνες χημικές ουσίες που μπορούν να ρυπάνουν έδαφος και νερό. Υπολογίζεται ότι ένας ΧΥΤΑ μπορεί να ρυπάνει κάθε μέρα, την ποσότητα πόσιμου νερού που καταναλώνει ένα μέσο νοικοκυριό κάθε χρόνο. Με οικονομικούς όρους, η αξία των υλικών που απορρίπτεται στους ΧΥΤΑ της Ευρώπης κάθε χρόνο υπολογίζεται σε 5,25δις €. (Πηγή: European Comission) (πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης)

  

  

 

Στην Ελλάδα η ανακύκλωση χωρίζεται σε 7 κατηγορίες εναλλακτικής διαχείρισης (ρεύματα αποβλήτων)  για τις οποίες έχουν δημιουργηθεί  και τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Τα συστήματα αυτά βασίζονται στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, η οποία χρησιμοποιεί οικονομικά κίνητρα ώστε να ενθαρρύνει τους παραγωγούς να σχεδιάσουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, καθιστώντας τους υπεύθυνους για το κόστος της διαχείρισης των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (όταν δηλ. τα προϊόντα αυτά καταστούν απόβλητα). Για το κάθε ρεύμα αποβλήτων υπάρχουν σαφείς ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης και αξιοποίησης στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και στην κάθε χώρα μέλος, όχι όμως απαραίτητα στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (π.χ. μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, απόβλητα λιπαντικών ελαίων, απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών – ΑΕΚΚ).

Τα εν λόγω ρεύματα αποβλήτων χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1.  Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών
 2. Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής – ΟΤΚΖ,
 3. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – ΑΗΗΕ.
 4. Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων – ΑΛΕ.
 5. Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
 6. Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων.
 7.  Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – ΑΕΚΚ.

Όλοι οι διαχειριστές (παραγωγοί, εισαγωγείς) είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν είτε να συμμετέχουν σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Τα συστήματα, τα οποία μπορεί να είναι ατομικά ή συλλογικά, αξιολογούνται, εγκρίνονται και ελέγχονται από τον Ε.Ο.ΑΝ.

 

2. Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και στοιχεία επικοινωνίας

 

Απόβλητα συσκευασιών

 

1.       Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.), Χειμάρας 5, 15125 Μαρούσι, 2108010962-3, 2108012272, www.herrco.gr

2.       Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.),             Λ. Δημοκρατίας 67, Τ.Κ.  193 00 Ασπρόπυργος, 2105577673, 2105577658, www.keped.gr

3.       ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. , Λ. Σπάτων 81, 153 44,  Γέρακας Αττικής, 2106608651, 2106047462, www.ab.gr

4.       ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., Λ. Συγγρού  12, 11742, Αθήνα, 2106856110 -111, 2106856112, www.antapodotiki.gr

 

Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής – ΟΤΚΖ

1.     Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), Θερμοπυλών 6, 15233 Χαλάνδρι, 2106899039, www.edoe.gr

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – ΑΗΗΕ.

1.       Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, 17671 Καλλιθέα, 2105319762-5, www.electrocycle.gr

2.     Φωτοκύκλωση Α.Ε., Λ. Τατοϊου 93, 13677 Αχαρνές, 2104831164, www.fotokiklosi.gr

Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων – ΑΛΕ

1.       Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΑΕ (ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ) πρώην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ, Λεωφ. Δημοκρατίας 67, 19300 Ασπρόπυργος, 2105577673, www.endiale.gr

 

Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

1.       Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Α.Ε., (ΑΦΗΣ Α.Ε.), Λ. Δημοκρατίας 73, 15127 Μελίσσια, 2108030355, 2108030604, www.afis.gr

2.       Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείριση Συσσωρευτών Α.Ε. (ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.), Λ. Συγγρού 314, 17673 Καλλιθέα, 2103421091, 2103426622, www.sydesys.gr

3.       Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re-Battery Α.Ε (Re-BatteryA.E.), 19ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου 19300 Ασπρόπυργος, 210 55 75 075, 2105574133 2108643341, www.re-battery.gr

4.       Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας Α.Ε. (COMBATT A.E), Ερμού 2 & Νίκης, Πλ. Συντάγματος 105 63 Αθήνα, 2106245591, 2106245591, www.combatt.eu

Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων

1.       Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών 
(ECOELASTIKA Α.Ε.), ΣΩΡΟΥ 14,  Τ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ, 2106128260 και 2106128370 , www.ecoelastika.gr

 

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – ΑΕΚΚ.

1.       Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος Α.Ε. (ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.), ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Β'Φάση, οδός ΔΑ9 ΟΤ49, ΤΚ 57022, 2310 716310, www.anabe.gr, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΟΜΟΙ: Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας και Χαλκιδικής, Δράμας, Καβάλας, Ηρακλείου, Σερρών, Ξάνθης, Ροδόπης

2.       Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας Ε.Π.Ε. (Σ.ΑΝ.Κ.Ε. Ε.Π.Ε.), Μπαλαλαίων 19, 34100 Χαλκίδα, Πειραιώς 6, 10431 Αθήνα, 22210 21689, 210 8955610, www.sanke.gr, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΟΜΟΙ: Εύβοιας, Βοιωτίας, Αττικής

3.       Εναλλακτική Διαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων Α.Ε. (Σ.Ε.Δ.Π.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.), Αγνώστων Ηρώων 92-94, 14231 Ν. Ιωνία, 2130238752 2106033368, www.sedpekat.gr, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΟΜΟΙ: Αττικής

4.       Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ - Ι. ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Χαλκιδικής Ο.Ε.), Θεσσαλονίκης 12, Ν. Μουδανιά 63200, 23730 23010, 22042, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΟΜΟΙ:  Χαλκιδικής 

5.       Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε., Μοναστηρίου 93Α, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, 2310 595085,  2310 595084,  www.anakem.gr , ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΟΜΟΙ: Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας,Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Χανίων, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Καστοριάς

6.       Ψάρρας - Εναλλακτική Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. Α.Μ.Κ.Ε., Καλλιπάτειρας 8, 56224 Εύοσμος, 2310587760, http://www.psarras-enallaktiki-diaxeirisi.eu/, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΟΜΟΙ: Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,

7.       Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας Α.Μ.Κ.Ε. (Α.Α.Ν.ΕΛ.), Χαλεπά 6Α, 15344, Γέρακας Αττικής, 2106047497, www.aanel.gr, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΟΜΟΙ: Λακωνίας, Κυκλάδων, Μεσσηνίας, Κερκύρας

8.       Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.(ΔΙΑΣ Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ),  Περιοχή Καστέλι (Κόμβος Λακωνίων) 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης,  28410 22096, http://dias-aekk.gr/el/etairia/ , ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΟΜΟΙ: Ηρακλείου, Λασιθίου

9.       Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Α.Ε.,  Γ.Πρόφη & Α.Πρίφτη 11 19400 Κορωπί Αττικής,  210 6623441, http://aekkattikis.gr/,  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΟΜΟΙ: Αττικής

 

 

3.Ορισμοι

Απόβλητο

Κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. (αρ. 11, Ν. 4042/2012).

Διαχείριση αποβλήτων

Ορίζεται η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων διάθεσης και των ενεργειών, στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες. (αρ. 11, Ν. 4042/2012)

Στερεά απόβλητα

Στερεά Απόβλητα είναι τα στερεά υλικά τα οποία, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, δεν έχουν αρκετή αξία ή χρησιμότητα για τον κάτοχό τους ώστε αυτός να συνεχίσει να υφίσταται την δαπάνη, τη μέριμνα ή το βάρος της διατήρησής τους. (Με άλλα λόγια, το κόστος απόρριψης ή αποβολής τους είναι μικρότερο από το κόστος διατήρησης τους). Είναι τα στερεά υλικά που ανακάμπτουν ως παραπροϊόντα από τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των εμπορικών εγκαταστάσεων, των γεωργικών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων, κ.τ.λ.. Είναι αντικείμενα από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί. .(πηγή: Δημήτριος Χ. Παναγιωτακόπουλος, Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2002

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)

Αστικά στερεά απόβλητα είναι τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις δραστηριότητες των νοικοκυριών (οικιακά στερεά απόβλητα), των εμπορικών δραστηριοτήτων (εμπορικά στερεά απόβλητα), των καθαρισμών οδών και άλλων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και άλλα στερεά απόβλητα (από ιδρύματα, επιχειρήσεις, κ.λ.π.) τα οποία μπορούν από την φύση τους ή την σύνθεσή τους να εξομοιωθούν με τα οικιακά στερεά απόβλητα. Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα αναφέρονται και ως Δημοτικά Στερεά Απόβλητα. Στην Οδηγία 1999/31/ΕΚ[13], ως αστικά απόβλητα ορίζονται «τα οικιακά απόβλητα καθώς και άλλα απόβλητα, τα οποία, λόγω φύσης ή σύνθεσης, είναι παρόμοια με τα οικιακά». .(πηγή: Δημήτριος Χ. Παναγιωτακόπουλος, Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2002)

 

Επικίνδυνα Απόβλητα

«Επικίνδυνο απόβλητο»:

 1. Κάθε απόβλητο το οποίο επισημαίνεται με αστερίσκο (εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο) και το οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α (εδ. 4) του παραρτήματος Ι του άρθρου 19.

 2. κάθε άλλο απόβλητο το οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.

Όσα απόβλητα από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων επισημαίνονται με αστερίσκο και έχουν κοκκώδη μορφή χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα όταν:

 1. είτε εκδηλώνουν μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης

 2. είτε υπερβαίνουν τις οριακές τιμές της παραγράφου 2.2.2 της απόφασης 2003/33/ΕΚ, όταν υποβάλλονται στις δοκιμές που προβλέπονται στην ίδια απόφαση. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της  ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β).

Πράσινα σημεία

«΄Ορίζεται χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) διακρίνονται σε μικρά και σε μεγάλα ανάλογα με τον όγκο και τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, τη λειτουργία τους και την έκταση 9980 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 241/23.12.2016 που καταλαμβάνουν. Στα Πράσινα Σημεία δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.» όπως ορίζεται στον Νόμο Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) άρθρο 21.

Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού

Σύμφωνα με τον Νόμο  4042/2012, άρθρο 25: "Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού".

Απόβλητα συσκευασίας και άλλων προϊόντων

Κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας ή κάθε άλλο προϊόν που καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων που περιέχεται στην υπ’ αριθ. 69728/824/1996 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 358Β’), εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής.

Aπόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ): κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 (στοιχείο α) της υπ. αριθ. 50910/2003 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 17 του σχεδίου ΠΔ.

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχεία (α) της 50910/2003 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παραγ.4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του.

Απόβλητα λιπαντικών ελαίων

Σύμφωνα με το ΠΔ 82/2004 νοούνται απόβλητα λιπαντικών ελαίων «κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής συνθετικής ή μικτής βάσης, το οποίο κατέστη κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά, και κυρίως τα χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρων εσωτερικής καύσεως και κιβωτίων ταχυτήτων και τα λιπαντικά έλαια μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προέρχονται από τα πλοία, άλλα μέσα μεταφοράς ή σταθερές εγκαταστάσεις»

 

Οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους (ΟΤΚΖ)

Όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του, όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτημάτων, όπως ορίζεται στο ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α).

Μεταχειρισμένα ελαστικά

«Μεταχειρισμένο ελαστικό οχήματος» οποιοδήποτε ελαστικό οχήματος το οποίο μετά την χρήση του καθίσταται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 (παράγ. Α) της υπ. Αρ. 50910/2727/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 (παράγ. 4) του Ν 2939/2001.» όπως ορίζεται στο άρθρο  2 παράγραφος 3 του ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α).

Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

«κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που υπάγεται στην έννοια του αποβλήτου όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄383).» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010.